/ در دسته‌بندی نشده / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عناصر موثر براي ساخت انیمیشن هاي تبلیغاتی تجاري موفق

بنام سرچشمه هنر

نخستین بار در حین ساخت یک انیمیشن تبلیغاتی بود که به سوالهاي متفاوتی در رابطه با نقش تولیدکنندگان کالا، ارتباط آن ها با کارگردان و اهمیت شناخت مخاطب بر خورد کردم. بیشتر اوقات سفارش دهندگان انیمیشن هاي تبلیغاتی آگاهی زیادي در مورد رنگ، ترکیب بندي و مشقتهاي ساخت یک انیمیشن نداشتند و ممکن بود که بعد از ساخت از کارگردان بخواهند کار را بنا به سلیقه ي ایشان اصلاح کند. از سوي دیگر مخاطبان انیمیشن نیز بسیار مهم بودند چرا که در این نوع انیمیشن آنها مشتري تولیدکنندگان خوانده می شوند و خواست و سلیقه ي ایشان نیز از اهمیت ویژه برخوردار می شود.

  portada-660

اگر نگاهی دوباره به زندگی روزانه ي خود داشته باشیم، در می یابیم که هریک از ما هر روز باعناصر تبلیغاتی بسیاري همچون جعبه ها، پلاستیک ها، بیلبردها و یا آگهی هاي مختلف تلویزیونی مواجهیم که با هدف تبلیغ کالا یا خدماتی خاص، از طرف تولیدکنندگان این کالاها به روشهاي مختلف در جامعه عرضه می شوند.

به طور کلی تبلیغات، هم می تواند به شما کمک کند که در لحظه هاي واماندگی و حسرت چه انتخابی داشته باشید هم می تواند ذهنتان را معطوف اتفاقات خوش کند.

بررسی کارشناسان بازاریابی نشان می دهد بیش از 75 درصد از انتخا بها و خریدها در فروشگا هها براساس بیلبوردها و تابلوهاي تبلیغاتی انجام می پذیرد. بی شک در روزگار معاصر، تبلیغات جایگاه بسیار مهمی دارد و نادیده گرفتن این امر از سوي صاحبان صنایع، تولیدکننده ها و شرکت هاي خدماتی می تواند ضربه اي جدي بر رونق بازار وارد آورد.

به زبان ساده، تبلیغات آرزو و هوس براي داشتن یک محصول با نام جدید و معروف را ایجاد می کند. هدف از تبلیغ آن است که به گونه اي با تجارب خریدار و در مصرف کننده، رابطه برقرار شود. وقتی افراد چیزي می خرند، تصمیماتی اساسی در مورد نیازشان، هزینه ي کالا و ارزش آن می گیرند.

 پس تبلیغات عملی است که می تواند بر خریدار محصول تأثیر مثبت بگذارد و باعث شود تا وي ترغیب شده و آن را بارها و بارها تهیه کند.

bonadza_blog-05c-660pw

 

از مورد قبو لترین مدل هایی که رفتار مصرف کننده را تجزیه و تحلیل می کند، مدل زیر است که گام هاي متوالی براي خرید را برمی شمارد:

 1. شناخت مسئله: مصرف کننده حس می کندکه نیازمند چیزي است.
 2. جستجو: مصرف کننده درمورد راههاي برآورده کردن نیازخود، اطلاعات جمع آوري می کند.
 3. ارزش گذاري گزینه هاي رقیب: مصرف کننده،نکات مثبت و منفی گزینه هاي جایگزین  را ارزش گذاري می کند.
 1. تصمیم گیري: مصرف کننده تصمیم می گیردکه چه چیزي بخرد.
 2. خرید: او کالاي موردنظرخود را می خرد.
 3. ارزش گذاري پس ازخرید: مصرف کننده ارزیابی می کندکه آیاچیزي که خریده است، دقیقاً نیاز او را برطرف می کند.

 

تاثیرگذاري تبلیغات بر مخاطب در قالب شش گزینه ي اشاره شده می تواند در نهایت منجر به مدسازي شود. واژه ي مدسازي به تبلیغاتی اشاره می کند که باعث رواج یک محصول در جامعه می شوند به طوري که استفاده از آن محصول خاص به نوعی مد در جامعه تبدیل می گردد. به طور کلی می توان تبلیغ را در مفهوم عام آن، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراري ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار آن ها دانست که بر سه عنصر پیام گیرنده یا مخاطب پیام دهنده (فرستنده ي پیام یا مبلغ) و محتوا (پیام) مبتنی است. باید اذعان کرد که در تبلیغات، صرف رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اغناء یا ترغیب در جهت دستیابی به هدفی خاص نیز مدنظر قرار دارد.

 

آثار و کاربرد تبلیغات در جامعه

کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات تجاري را به مشتریان موجود یا بالقوه منتقل کند. یک تبلیغ معمولاً اطلاعاتی در مورد شرکت تبلیغاتی، ویژگی هاي کالا، شعبی که کالا را توزیع م یکنند و غیره مهیا می کند. تبلیغات امري حیاتی و اجتناب ناپذیر براي فروشنده و خریدار است. در عصر مدرن که با انفجار تولید کالا و تولیدکنندگان مواجه هستیم، بی شک صاحبان کالا نمی توانند بدون تبلیغات گمان فروش آنها را داشته باشند. آثاري که تبلیغ یک کالا در جامعه بر جاي

می گذارد، به شرح زیر است:

 • آموزش
 • افزایش فروش
 • ایجاد رقابت سالم
 • افزایش تولید
 • تعادل قیمتها
 • ایجاد اشتغال
 • بهبود روشهاي تولید
 • بهبود بسته بندي
 • توسعه داد و ستد
 • رونق اقتصادي

Light bulb with colorful Social Media icons

تاریخ پر نشیب و فراز جوامع انسانی گواهی می دهد که تبلیغ و ارتباط فکري و اعتقادي در هیچ عصر و زمانی از هیچ جامع هاي جدا نبوده است. حتی جوامع ساده و ابتدایی نیز ناگزیر بوده اندپیا مهاي خود را در رابطه با مسائل مشترك حیاتی به هر نوع ممکن از نقوش حجاري، دود، آتش، تصاویر، پرچم ها، اشارات، گرفته تا استفاده از جارچی ها، کبوتران، سمبل ها و ابزار ها به همنوعان خود تاریخ تبلیغات تاریخچه ي گسترش عمومی منتقل کنند. دایر ةالمعارف کالبز 1 در این باره می نویسد:

 علامات، سخنور يها، سمبل ها، آرزوها، رنگ آمیزي، نقاشی ها و کنده کاري هاي ابتدایی وعلامات ارتباطی به شیوه ي ابتدایی مسائل تبلیغاتی بود که پیش از اختراع خط به کار می رفت به هر حال قرن ها توانایی خواندن و نوشتن محدود به افراد اندکی بود و در تواریخ آمده که فراعنه بر دیوار معابد و احرام، رموزي را نقش می کردند دال بر اخبار سیاسی و پیروزي هاي جنگی داشت و نیز رموزي که دال بر عبارات و معاملات بود. از قدیم یترین ادوار تمدن فرهنگ انسان، فلاسفه،نویسندگان، هنرمندان، شعرا و خطبا از دانش و فن، هنر و فلسفه در تبلیغات یاري جسته، در این زمینه کتابها نوشته اند و نخستین جریده رسمی به منظور تبلیغات در سال 91 قبل از میلاد در چین صادر شد.

more07-660

شاید یکی از قدیمی ترین اشکال ارتباط، تبلیغات در مراکز خرید باشد. در روم باستان بازرگانان نمادي از تجارتشان را براي جذب مشتري به نمایش می گذاشتند. باستان شناسانی که را کاویده اند، بقایایی از نشانه هاي تجاري که توسط آهنگران ساخته شده بودند را یافته اند. آثاري باقی مانده از نشانه هاي رنگ شده با دست نیز در ورودي مغازه ها یافت شده است. در طی قرون وسطی، بازرگانان به وسیله ي مدل هایی از کلیدها، ابزارها، شمشیرها، ظروف آشپزخانه، سفال ها و دیگر محصولاتشان به تبلیغ کالاي خود م یپرداختند. البته از آن جا که بیشتر مشتریان بیسواد بودند، لازم بود که از نشان ههایی استفاده شود که به وضوح قابل فهم باشند.

در طول رنسانس نشان ههاي مصور در سراسر اروپا پایدار گشت. این ها اولین موارد همکاري بین هنرمندان و بازرگانان را تشکیل می دادند. برخی از علائم و نشانه ها هنوز به کار می روند. به عنوان مثال، نشانی که هنوز هم براي مغازه کارگشایی استفاده می شود، از سه توپ طلایی تشکیل می شد که در اصل این مغازه ها بانکدار و وام دهنده بودند. یک میله ي راه راه، نمایا نگر آرایشگران و جراحان بود، این نشانه هاي مشهود صدها سال است که باقی مانده اند.

 

آنچه که امروز به عنوان تبلیغات نو و جدید می شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کشور ایالات متحده دارد. اما به هطور کلی براي تبلیغات اعم از سیاسی یا تجاري می توان دو دوره ي تاریخی قبل از انقلاب گوتنبرگ و اختراع و تکمیل ماشین چاپ در سال 1450 و بعد از آن را در نظر گرفت.

Save

Save

Save

احسان جمشیدی

با سلام و احترام. من مدیر وبسایت پیکس پلی هستم و همواره در خدمت شما. سعی میکنم بهترین محصولات رو برای شما آماده کنیم.

نوشته های مشابه

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *